آرشیو: آتشگاه

آتشگاه اصفهان

آتشگاه

موقعيت: خيابان آتشگاه در ۸ كيلومتري غرب اصفهان قديمي ترين اثري كه از گذشته هاي دور اصفهان در اين شهر وجود دارد بنائي موسوم به آتشگاه است كه در جاده…